Tuesday, May 20, 2014

मैत्री

குணம் பார்க்க குற்றமும் பார்க்க
எனினும் நிற்க குன்றாநட்பினில்
REF:

मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणांसुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम्
maitrī karuṇā mudito-pekṣāṇāṁ-sukha-duḥkha puṇya-apuṇya-viṣayāṇāṁ bhāvanātaḥ citta-prasādanam ||1.33||

When the citta is in a glowing state, responses to happiness, sadness, appropriate & inappropriate mental states in others are respectively friendliness, compassion, mudita (no english word - opposite of schadenfreude) and equanimity!


No comments: