Wednesday, July 27, 2011

அப்பாவின் நடனம்

அப்பா திருநடனம் ஆடுவார், தாளம் போடுவார்!
அய்யன் ஆடுவார், தாளம் போடுவார்!
அன்பர் கூடுவார், இதை பாடுவார்!

Beautiful lyrics from this songNo comments: