Sunday, December 18, 2011

மாணிக்க வாசகம்

"யானுனை தொடர்ந்து சிக்கென பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே!" - மாணிக்கவாசகர்

"I've followed you and have gotten hold of you! Where can you go henceforth?" - Manikkavasagar

No comments: